کشف بیش از 12 تن انواع مواد مخدر در نیمه اول اردیبهشت