بارندگی‌های مناطق غرب اصفهان به ذخایر آب استان کمک کرد