امکانات ورزشی آموزش و پرورش دزفول متناسب با جمعیت دانش آموزی این شهرستان نیست