نماینده شهرکرد درمجلس: سهم بخش تولید ازمنابع هدفمندی یارانه ها مشخص شود