توسعه صنعت نفت، توسعه اقتصاد را به همراه دارد/ایران ظرفیت تولید نفت خود را افزایش می دهد