دایی پاسخ محمد نوری را داد / اگر بازیکنان مدنظر «علی» جذب می‌شدند آقایان جایی در پرسپولیس نداشتند