رویترز: چالش اوباما با اعراب برای قبولاندن توافق هسته ای ایران