تقدیر از بازگرداندن دانشکده مخابرات به دامان وزارت ارتباطات و انتصاب رئیسی جوان و کارآمد برای این دا