گردهمایی پیشكسوتان هنرهای تجسمی در نمایشگاه «هجوم سكوت»