نتایج موفق مطالعات محققان ایرانی برای درمان ۳ نوع سرطان