سکوت ، پاسخ تجمع کنندگان محیط زیست/ پلنگ ایرانی در خطر انقراض