شهردار شیراز: درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده صرف پروژه های عمرانی می شود