نمازگزاران کرمانشاهی در حمایت از ملت یمن راهپیمایی می کنند