ایجاد مشکل در حریم تخت جمشید به دلیل حفاری زیاد چاه‌