تمام وقایع رخ‌داده در یمن طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مصداق جنایات جنگی است