هر 7ساعت، یک دانشجو از علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل می‌شود