احتمال بهره برداری از پروژه شهر آفتاب تا پایان تابستان