عضو کمیسیون صنایع و معادن: عقد قرارداد با خودروسازان جهانی به شرط انتقال تکنولوژی باشد