«بانوی انتظار» به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رسید