موافقت راه اندازی تنها مرکز تشخیص سرطان خاورمیانه در اهواز گرفته شد