محکومیت ۲ میلیارد تومانی یک شرکت دولتی به اتهام گرانفروشی