تأکید آمریکا و اسرائیل بر گسترش ‌همکاری در حوزه راهبردهای دفاع سایبری