سبحانی: در صورتی که متقاضیان سرخابی اغراض سیاسی داشتند، وزیر دادگستری به آن اشاره می‌کرد