۵۰ نشست موضوعی با محوریت خانواده در یزد برگزار می شود