پاسخ دایی به محمد نوری: اگر بازیکنان مدنظر «علی» جذب می‌شدند آقایان جایی در پرسپولیس نداشتند