ارائه خدمان رايگان دامپزشکي در مناطق مرزي آذربايجان غربي