اعلام حکم نهایی تعزیرات کشور/شرکت دولتی۸ .۲ میلیاردتومان جریمه شد