تایید شکست طرح رسانه‌ای بازگشت یکی از سران فتنه/ بر نیزه کردن قانونی که بارها لگدمال کرده‌اند