مجموعه 17 جلدی اسناد مبارزاتی یاران امام در نمایشگاه کتاب رونمایی می شود