مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت عقاب افشان: اتوبوس «درسا» قابلیت صادرات به اروپا را دارد