کار آزمایشگاه‌ها با کاهش تعرفه‌های آزمایشگاهی با اختلال رو برو می‌شود