درخواست خوردبین از هواداران؛ نباید اجازه بدهیم پرسپولیس از میزبانی محروم شود