دبیر ستاداعتکاف بندرریگ: مردم این بندر از آیین اعتکاف استقبال خوبی کردند