ساخت زمین‌ چمن مصنوعی در روستاهای بالای ۷۰۰ نفر جمعیت استان بوشهر