بررسی پدیده حاشیه نشینی در استانهای کشور - ۳۴ / خراسان جنوبی