طرح هماهنگ نکوداشت مقام استاد با همکاری 13 واحد جهاد دانشگاهی برگزار می‌‌شود