ماجدي: مسئولان سازمان ليگ به فکر تهيه امکانات باشند