شوراي همکاري خليج فارس از عادي سازي رابطه با ايران استقبال مي کند