کم شدن هزينه ها و تخلفات اداري با الکترونيکي شدن کارها