سعید مرتضوی: در بحث معاونت در قتل تبرئه شدم/ هر بار احضارمان کنند به دادگاه آمده و از خود دفاع می‌کنیم