قوانین در وزارت علوم نقض می‌شود/ تقاضای رسیدگی عاجل برای رفع احکام ظالمانه سیاسی