تاملی بر رویکردی هزینه‌ساز و اشتباهی استراتژیک/ نیم‌نگاهی به کارنامه دو ساله حجت‌الله ایوبی