دعوت ۹ کماندار به دومین اردوی آمادگی تیم ملی تیراندازی با کمان جانبازان و معلولین