آمار/ دوندگی بیشتر، یکی از عوامل برتری یووه برابر رئال