رقابت فشرده ای بین رسانه ها و دانشگاه ها به وجود آمده است