سردار فضلی: تلاش کارگران عامل مهم تحقق اقتصاد مقاومتی است