بیمارستان هلال احمر ایران در لبنان یک مجموعه ارزشمند برای فدراسیون