دولت به ورزش نگاه پرورشی دارد/تلاش برای تخصیص اعتبارات بیشتر به ورزش