بازدید «بشار اسد» از مدارس فرزندان شهدای ارتش سوریه