بارش رگباری همراه با رعد و برق در ساعات بعد از ظهر در استان اصفهان